Projekt Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integruj±cego procesy firmy Promesa z partnerami
OGŁOSZENIE na zamówienie w ramach RPOWS


Godziny otwarcia:
2013.04.22

Poniedziałek-Pi±tek
8.00-17.00
Sobota
8.00-12.00


Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integruj±cego procesy firmy Promesa z partnerami
2013.01.02

PHU Promesa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± z siedzib± w  25-671 Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 77 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-053/12-00 w ramach działnia 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjno¶ci gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospdoarka zrealizuje projekt Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integruj±cego procesy firmy Promesa z partnerami

Umowa zawarta w dniu 11.12.2012r.

Warto¶c projektu: 3208305,26 zł

Projekt współfinansowany ze ¶rodkow publicznych

Informacji nt realizacji projektu: projekt@promesa.kielce.plProjekt: Poprawa poziomu technologicznego produkcji P.H.U. "PROMESA" Sp. z o.o. Kielce - Zakład Stolarki Okiennej i Mebli Biurowych Woszczowa jest współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 w budżetu państwa.
Made 2009 by Maximum Multimedia